مناطق

باربری رسالت کلیه مناطق شمال تهران، شرق، غرب، مرکز و جنوب تهران را پوشش می دهد.